Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ V khóa CĐ4

Thứ Tư, 28/05/2014 18:58
 
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
          Thời khóa biểu môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
          Thời khóa biểu môn: Marketing Dược
          Thời khóa biểu môn: Pháp luật - Tổ chức và quản lý Dược
          Thời khóa biểu môn: Thực hành tốt nhà thuốc
          Thời khóa biểu môn: Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc


Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                   CĐ4A1-2
                   CĐ4A3-4
                   CĐ4A5-6
                   CĐ4A7-8
                   CĐ4A9-10
                   CĐ4A11-12
                   CĐ4A13-14
                   CĐ4A15-16
                   CĐ4A17-18
                   CĐ4A19-20
                   CĐ4A21-22-23