Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ III khóa CĐ6

Thứ Tư, 26/08/2015 07:35
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Dược liệu 1
GDQP an ninh 3
Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược
Thực hành A19

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                CĐ6A1-2
                   CĐ6A3-4
                   CĐ6A5-6
                   CĐ6A7-8
                   CĐ6A9-10
                   CĐ6A11-12
                   CĐ6A13-14
                   CĐ6A15-16
                   CĐ6A17-18