Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ III khóa CĐ5

Thứ Tư, 28/05/2014 19:00Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Thời khóa biểu môn GDQPAN III
Thời khóa biểu môn Tiếng Anh 1
Thời khóa biểu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                  
CĐ5A1-2
                   CĐ5A3-4
                   CĐ5A5-6
                   CĐ5A7-8
                   CĐ5A9-10
                   CĐ5A11-12
                   CĐ5A13-14
                   CĐ5A15-16
                   CĐ5A17-18
                   CĐ5A19-20
                   CĐ5A21-22