Thông báo

Lịch học kỳ II khóa CĐ 6

Thứ Hai, 19/01/2015 14:30
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Thời khóa biểu môn Quốc phòng an ninh 2
Thời khóa biểu môn Xác suất thống kê
Thời khóa biểu môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                CĐ6A1-2
                   CĐ6A3-4
                   CĐ6A5-6
                   CĐ6A7-8
                   CĐ6A9-10
                   CĐ6A11-12
                   CĐ6A13-14
                   CĐ6A15-16
                   CĐ6A17-18-19
                   Thực hành A19