Chương trình đào tạo » Lịch trình học

Lịch trình học

Thứ Tư, 06/11/2013 21:17
Hãy bấm chuột vào đường link  dưới đây để xem lịch trình học:

 

............................................................................

 

- Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2011-2012 các lớp cao đẳng 

- Lịch trình học cao đẳng Khóa 2009 -2012
 
         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2

         * Học kỳ 3

         * Học kỳ 4

         * Học kỳ 5

         * Học kỳ 6
 

+ Lịch trình học cao đẳng Khóa 2010 -2013

         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2

         * Học kỳ 3

         * Học kỳ 4

         * Học kỳ 5

        * Họ
c kỳ 6
 

+ Lịch trình học cao đẳng Khóa 2011 -2014

         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2

         * Học kỳ 3

         * Học kỳ 4

         * Học kỳ 5

         * Học kỳ 6
 

+ Lịch trình học cao đẳng Khóa 2012 -2015

         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2

         * Học kỳ 3

         * Học kỳ 4

         * Học kỳ 5

         * Học kỳ 6


+ Lịch trình học cao đẳng Khóa 2013 -2016

         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2

         * Học kỳ 3

          * Học kỳ 4


+ Lịch trình học cao đẳng Khóa 2014 -2017

         * Học kỳ 1

         * Học kỳ 2


          .........................................................................

 
Tin khác