Hotline:

GIỚI THIỆU

     Trên 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ dược phục vụ ngành Y tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành Dược đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Trường Cao đẳng Dược đã tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp...
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


+ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số :  1103  / KH - CĐD

Phú Thọ, ngày 19 tháng  8   năm 2011

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Căn cứ công văn số 5126/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy.

Căn cứ quy chế HSSV các trường ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011- 2012.

Nhà trường xây xựng kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012 cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo công tác HSSV được thực hiện thống nhất trong toàn trường với yêu cầu đảm bảo xây dựng trường học an toàn, thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

- Là căn cứ để Phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp cho từng quý từng tháng.

II.NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP

1.Nhiệm vụ.

1.1. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức thực hiện thích hợp việc giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực", chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa và ngăn chặn HSSV tham gia trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh, phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma tuý trong học đường và tổ chức quán triệt học tập các quy chế về công tác HSSV.

3. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho HSSV, chủ động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

4. Chủ động tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng trường học an toàn. Phấn đấu giảng tối thiểu việc HSSV vi phạm nội quy, quy chế, không có HSSV vi phạm pháp luật.

5. Tăng cường các hoạt động, phát huy vai trò xung kích, chủ động của HSSV, giảng viên trẻ trong giảng dạy, học tập và tham gia nghiên cứu khoa học. Khuyến khích các hình thức HSSV tự giúp nhau học tốt.

6. Xây dựng và củng cố các đội, nhóm nòng cốt trong Nhà trường như: Đội thanh niên xung kích. Chủ động đảm nhận những công trình, phần việc mới, việc khó tại trường. Phát huy tốt các hoạt động "Tiếp sức mùa thi", "Đền ơn đáp nghĩa", "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè", "Hiến máu nhân đạo".

7. Sắp xếp bố trí, bồi dưỡng cán bộ theo dõi mảng HSSV, hoạt động ngoại khoá, TDTT, y tế có đủ sức khoẻ, chuyên môn đảm bảo công việc.

1.2.Nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong Công tác HSSV năm học 2011 - 2012.

+ Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trọng tâm năm học này là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức tốt những buổi hoạt động ngoại khoá cho HSSV về tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh.

- Đẩy mạnh và đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, văn hoá văn nghệ, giáo dục truyền thống; phát động các phong trào thi đua dậy và học trong toàn trường.

- Tiếp tục tăng cường  công giáo dục toàn diện đối với HSSV và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường có kế hoạch phối hợp trong năm học 2011 - 2012theo Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

2. Thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực".

+ Thực hiện các giải pháp phòng ngừa HSSV với trò chơi trực tuyến, ngăn ngừa phòng chống ma tuý và tổ chức quán triệt học tập các quy chế về công tác HSSV.

- Tổ chức đợt sinh hoạt đầu năm học "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" phối hợp GVCN các lớp quán triệt học tập qui chế, giáo dục HSSV không tham gia vào trò chơi trực tuyến trên internet và phòng chống tệ nạn ma tuý, tác hại của ma tuý đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng.

3. Xây dựng củng cố đội "Thanh niên xung kích" trong Nhà trường đẩy mạnh phong trào

- Tuổi trẻ đi đầu thực hiện các chính sách xã hội và đấu tranh cho công bằng xã hội.

- Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc.

- Tuổi trẻ học tập và tiến quân vào khoa học kỹ thuật.

2. Biện pháp

2.1.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Tổ chức duy trì, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và của nhà trường về công tác HSSV.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT về công tác HSSV, công tác HSSV nội trú, ngoại trú, văn hoá giao thông,đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý trong trường học, đặc biệt chú trọng những thời gian đầu năm học, trước và sau kỳ nghỉ tết, nghỉ hè.

- Tổ chức cho HSSV ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý trong trường học, hưởng ứng và gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục và các phong trào thi đua của nhà trường.

2.2. Công tác quản lý HSSV

- Tăng cường phối hợp với chính quyền và công an các cấp trong công tác HSSV, đặc biệt là quản lý HSSV nội trú, ngoại trú. Cuối mỗi học kỳ HSSV ngoại trú, phải có giấy xác nhận của công an phường, xã nơi mình cư trú để làm cơ sở cho việc xét điểm hạnh kiểm.

- Thực hiện đúng quy định phối hợp giữa nhà trường với gia đình và địa phương trong việc quản lý HSSV, đặc biệt đối với trường hợp HSSV tạm ngừng học, thôi học, bị xử lý kỷ luật, quản lý HSSV nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với HSSV, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để HSSV vay vốn học tập.

- Mỗi kỳ học tổ chức đối thoại HSSV đối với Ban Giám hiệu Nhà trường. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV; tuyên truyền, giáo dục, quản lý, ngăn chặn không để HSSV bị kích động lôi kéo tham gia các hoạt động tự phát, tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Xây dựng, tuyên truyền, phổ biến qui định văn hoá học đường

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên để thực hiện công tác HSSV – thanh niên đạt hiệu quả cao trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

2.3.Công tác thể dục thể thao.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước và Ngành giáo dục về công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác GDTC và thể thao trường học.

- Có kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT của HSSV.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá cho HSSV.

- Tích cực tham gia các hoạt động TDTT do địa phương và Trung ương tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu TDTT với các địa phương, đơn vị, trường học, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV cho HSSV hệ chính quy toàn trường.

2.4.Công tác văn hoá, văn nghệ.

- Đẩy mạnh phong trào VHVN trong toàn trường, tạo sân chơi lành mạnh để HSSV than gia.

- Tổ chức tốt những buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ cho HSSV vào những ngày lễ lớn như 20/11, 26/3 ...

- Tăng cường tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ giũa các lớp và giao lưu với các trường trong tỉnh.

2.5.Công tác Y tế trường học.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định của Nhà nước và Ngành giáo dục về công tác y tế trường học. Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác y tế trường học cho HSSV.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống cho HSSV. Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS theo Quyết định 84/2008/QĐ-TTCP và theo Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT.

-  Phối hợp Phòng Y tế tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ đầu khoá , khám sức khoẻ định kỳ, khám - chữa bệnh, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thân  thể cho HSSV theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh tr­ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư­ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường trư­ờng học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp.

- Tham gia các hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

2.6. Công tác an ninh trật tự trường học.

- Nhằm tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường, tạo môi trường lành mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Thường xuyên có kế hoạch, tăng cường công tác giáo dục định hướng nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV đối với âm mưu và các hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao nhận thức đúng đắn về các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế của BGD&ĐT, nội quy, quy định của Nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quản lý để cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV không bị kẻ sấu lợi dụng kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối biểu tình... Tuyệt đối không có các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường dưới mọi hình thức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Giám hiệu Nhà trường trực tiếp chỉ đạo về Công tác HSSV năm học 2011 - 2012.

- Giao cho Phòng Công tác HSSVphối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm  triển khai công tác giáo dục tư tưởng - văn hóa cho HSSV phối hợp thực hiện công tác quản lý HSSV đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch.

- Tập huấn công tác quản lý HSSV cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục HSSV qua việc phối hợp giữa gia đình, Nhà trường và xã hội, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng để có biện pháp giáo dục HSSV.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các đợt thi đua trong HSSV, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội.

          - Phối hợp giáo viên chủ nhiệm triển khai công tác giáo dục tư tưởng - văn hóa cho HSSV chủ trì thực hiện công tác quản lý HSSV đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch.

          - Tập huấn công tác quản lý HSSV cho giáo viên chủ nhiệm các lớp,  cho Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn  các lớp học sinh, sinh viên.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV theo từng quý.

          - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

          - Giao bộ môn Quốc phòng - Thể chất xây dựng kế hoạch cụ thể về các hoạt động TDTT cho các khoá, các lớp.

          - Giao phòng Y tế tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh trong Nhà trường.

- Thủ trưởng các đơn vị liên quan, giáo viên chủ nhiệm phổ biến kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và HSSV trong đơn vị mình triển khai tổ chức thực hiện.

- Các đơn vị trong trường có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nội dung công tác HSSV trong năm học.

Trên đây là kế hoạch công tác HSSV năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Các đơn vị liên quan, GVCN và các lớp quán triệt, triển khai  thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả./.

 Nơi nhân:

   - BGH;

   - ĐTN;

   - Phòng Y tế; CTHSSV;

   - GVCN; Bộ môn QPTC;

   - Lưu VT;

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Tiến sĩ: HÀ QUANG LỢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

Tải tài liệu

Album Ảnh

 

Ngày này năm xưa

Văn bản - Công văn

Văn bản nội bộ

Tư vấn & Hỗ trợ