Văn bản pháp quy » Hệ thống văn bản trường

Quyết định: V/v ban hành quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp TC, CĐ

Thứ Tư, 03/10/2018 09:51
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 1506/QĐ-CĐYD                                          
                                                                              Phú Thọ, ngày 06 tháng 09 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

   Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
   Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,     
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng kể từ khóa tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017. Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017 vẫn áp dụng quy định hiện hành từ thời điểm bắt đầu khóa học cho đến kết thúc khóa học.
Điều 3. Thủ trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- HĐQT -BGH;

 Lưu: VT.


Quy định

Phụ lục 1 - mẫu sổ cấp bằng

Phụ lục 2 - mẫu đơn chỉnh sửa bằng đã cấpHIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận


Tin khác