Văn bản pháp quy » Hệ thống văn bản trường

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Thứ Năm, 07/12/2017 11:26
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 819/QĐ-CĐYD                                          
                                                                                 Phú Thọ, ngày 06 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ 
trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được quy định tại Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành  Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ;
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh; các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, Giáo vụ,     
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017.
Điều 3. Thủ trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Tin khác