Văn bản pháp quy » Hệ thống văn bản trường

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Thứ Tư, 28/03/2018 20:55
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 301/KH-CĐYD                                          
Phú Thọ, ngày  26 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
   Thực hiện Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trường Cao Đẳng Y Dược Phú Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể như sau:
   I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1.Mục đích
   Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” nhằm nâng cao ý thức pháp luật gắn với giáo dục lý tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần hạn chế các hành vi, vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên.
   Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.
   2. Yêu cầu
   Việc triển khai thực hiện  phổ biến giáo dục pháp luật phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương hình thức; Hưởng ứng bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo dục, gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành;
   II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
   1.Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Quyết định số 1042/QĐ-TTg và Quyết định số 705/QĐ-TTg
   2.Tổ chức giảng dậy đầy đủ, có hiệu quả lồng ghép giáo dục pháp luật, giáo dục bảo vệ môi trường; trật tự an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội phòng chống ma túy HIV/AIDS …tới tất cả HSSV trong toàn trường
   3.Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới, các văn bản quy phạm về về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, giáo viên, HSSV Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Kết hợp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Trường như 26/3, 27/2… hàng năm.
   4. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các ban, ngành chức năng của Tỉnh Phú Thọ (ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan).
   III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1.Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập các lớp tiếp tục thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngoại khoá cho học sinh, sinh viên trong toàn trường vào các buổi sinh hoạt lớp cuối tuần.
   2.BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có nhiệm vụ tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, tổ chức các hội thi tuyên truyền các nội dung cụ thể của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho học sinh, sinh viên. 
   3.Bổ sung, cập nhật thông tin văn bản quy phạm pháp luật mới lên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website và bản tin khoa học của Nhà trường. 
   4.Tổ chức hoạt động tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong toàn trường có nhiều thành tích đóng góp, gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật. 
Trên đây là kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 của trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các Khoa, phòng trung tâm, bộ môn giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các em học sinh, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu, HĐQT (để b/c);

- Các khoa, phòng Ttâm,bmôn;

- GVCN, CVHT;

- Website Trường;

- Lưu: VT, CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương
Tin khác