Văn bản pháp quy » Hệ thống văn bản trường

Công văn: V/v đánh giá kết quả rèn luyện HSSV kỳ I năm học 2018 - 2019

Thứ Bảy, 05/01/2019 11:13
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 07/CĐYD-HSSV                                          
V/v đánh giá kết quả rèn luyện học sinh,
    sinh viên kỳ I, năm học 2018-2019                          Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2019


Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường;
   Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng;
   Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-CĐYD ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
   Căn cứ Công văn số 1360/CĐD - HC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc kiểm tra, thi, cho điểm thành phần các môn học/học phần, chứng chỉ THNN và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV kì học, năm học và khóa hoc;
   Để việc đánh giá và xếp loại được công bằng chính xác, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 như sau:
   1. Nội dung đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện
   1.1. Nội dung đánh giá
    Đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt: ý thức học tập; chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội; phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng; ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên có các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.
   1.2. Phân loại kết quả rèn luyện
   - Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100. Điểm cho mỗi nội dung đánh giá được cụ thể hoá trong Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện (gửi kèm)
   * Đối với các khóa tuyển sinh sau năm 2017. CD9, CD10, CĐĐD3, CĐĐD4, D14, T9, Y7, Y8.
   - Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: Xuất sắc (90-100 điểm), Tốt (80- 89 điểm), Khá (70-79 điểm), Trung bình (50-70 điểm), Yếu (Dưới 50 điểm).
   - Những học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.
   - Học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.
   * Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017 vẫn áp dụng quy định hiện hành từ thời điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học.
   2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
   2.1. Từng học sinh, sinh viên căn cứ kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo thang điểm quy định (chi tiết theo mẫu Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện).
   2.2. Giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập tổ chức họp lớp, tiến hành xem xét đánh giá của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá ½ ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải có biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chù trì) và thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất).
   2.3. Việc đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV các lớp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, yêu cầu GVCN, CVHT các lớp hướng dẫn chi tiết cho HSSV tự đánh giá, thu nộp bản tự đánh giá của HSSV và biên bản kết quả họp đánh giá của lớp báo cáo tổng hợp theo hướng dẫn về Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV nhà trường (qua phòng Công tác HSSV)
   2.4. Sau khi Hội đồng đánh giá xem xét công nhận kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên gửi trả lại cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập thông báo cho HSSV biết ít nhất 20 ngày trước khi ban hành Quyết định công nhận.
   3. Thời gian nộp báo cáo
   3.1. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp nộp báo cáo thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 1360/CĐD - HC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng nhà trường (sau 07 ngày tính từ ngày phòng Đào tạo thông báo điểm tổng kết).
   3.2. Nếu quá thời hạn quy định không nộp báo cáo về Phòng Công tác HSSV GVCN, CVHT hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường;
   3.3 Tổng điểm đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh trong 5 nội dung Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017; 4 nội dung đối với các khóa tuyển sinh sau năm 2017 (chi tiết theo mẫu phiếu gửi kèm) yêu cầu GVCN, CVHT phải cộng tổng điểm của các nội dung trong phiếu chính xác nếu Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Nhà trường kiểm tra phát hiện sai thì gửi trả lại cho GVCN, CVHT, việc nộp báo cáo chậm thời gian theo quy định thì GVCN, CVHT hoàn toàn chịu trách nhệm.
   4. Cách tính điểm rèn luyện
   4.1. Các khóa mới nhập học từ năm học 2017, CD9, CD10, CĐĐD3, CĐĐD4, D14, Y7, Y8, T9 áp dụng theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường Trung cấp, Cao đẳng;
   4.2. Các khóa tuyển sinh trước năm 2017, CD8, CĐĐD2 thực hiện cách tính điểm rèn luyện theo Quy chế 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   4.3. Giáo viên chủ nhệm, Cố vấn học tập các lớp xem kỹ nội dung hướng dẫn trên đây, tránh việc áp dụng nhầm lẫn giữa Quy chế 60/2007/BGDĐT và Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH.
Nhận được công văn này yêu cầu GVCN, CVHT các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Website Nhà trường;

- Lưu: CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Thị Mai Hương
Tin khác