Văn bản pháp quy » Hệ thống văn bản cấp trên

Nghị định Qui định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thứ Tư, 08/11/2017 09:42

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về chương trình, kế hoạch, hợp đồng đào tạo thực hành; yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.

2. Nghị định này áp dụng vi các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo khối ngành sức khỏe (sau đây viết tắt là cơ sở giáo dục) và cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
...