Đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ IV khóa CĐ6

Thứ Ba, 16/08/2016 07:21
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
   - Tiếng Anh 2
Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                CĐ6A1-2
                   CĐ6A3-4
                   CĐ6A5-6
                   CĐ6A7-8
                   CĐ6A9-10
                   CĐ6A11-12
                   CĐ6A13-14
                   CĐ6A15-16
                   CĐ6A17-18-19