Đảm bảo chất lượng

Công văn: Nhắc nhở các nhóm công tác chuyên trách cập nhật báo cáo các tiêu trí

Thứ Sáu, 21/12/2018 15:34
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 1341/CV-CĐYD                                          
V/v nhắc nhở các nhóm chuyên trách
      cập nhật báo cáo các Tiêu trí                        Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2018

   Kính gửi: Trưởng các nhóm công tác chuyên trách
   Thực hiện Thông tư 28/2017/TT – BLĐTBXH, ngày 15/12/2017, về quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định trước ngày 25/12 hàng năm các sơ sở giáo dục tiến hành tự kiểm định chất lượng và nộp báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục kiểm định chất lượng giáo nghề nghiệp), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
   Hội đồng tự kiểm định chất lượng yêu cầu Trưởng các nhóm thực hiện một số nội dung sau:
   1. Cập nhật Báo cáo Tiêu chí, tổ chức rà soát các minh chứng, sắp xếp và mã hóa minh chứng theo quy định.
   2. Cập nhật Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trong kế hoạch tự đánh giá theo nhiệm vụ được giao (Báo cáo cần làm rõ kết quả đã thực hiện, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục).
   3. Nộp Báo cáo và các minh chứng cho Ban thư ký để hoàn thiện Báo cáo nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nộp về Tổng Cục Dạy nghề trước ngày 03/12/2018, bằng file điện tử và văn bản.
   Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các nhóm chuyên trách tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo đúng thời gian./. 

Nơi nhận:

- Hội đồng tự kiểm định;

- Ban thư ký;

- Các nhóm chuyên trách;

- Website trường;

- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đã ký)

ThS. Hoàng Đức Luận