Đảm bảo chất lượng

Báo cáo tự đánh giá trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Thứ Năm, 31/10/2013 04:15
     Mục tiêu của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó, việc đảm bảo chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển, là cơ sở cho việc xác định uy tín, khẳng định “thương hiệu” của Nhà trường. Sản phẩm đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ là những sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế. Trong Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2008 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định: “Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt...” Chính vì vậy, yếu tố chất lượng đào tạo luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm, trở thành một nhu cầu cấp thiết trước mắt và là định hướng cho sự phát triển tương lai. Những sản phẩm đào tạo của Trường phải đáp ứng được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, công ty, các cơ sở y tế trong nước, hội nhập với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về y tế của các nước trong khu vực và trên thế giới.
      Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Thực hiện Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đã tiến hành nghiên cứu, phân tích 10 tiêu chuẩn trong Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Huy động cán bộ, giáo viên, các phòng, khoa, bộ môn và đơn vị trực thuộc Trường thu thập, phân tích và xử lý minh chứng, viết và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá.
.........
file đính kèm:
           - Mục lục
           - Danh mục minh chứng tự đánh giá
           - Tổng hợp báo cáo
           - Danh mục viết tắt