» Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Thứ Năm, 31/10/2013 02:57


HIỆU TRƯỞNG
TS. DS. HOÀNG ĐỨC LUẬN

Trách nhiệm:
- Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường; Công tác Thi đua - Khen thưởng; trực tiếp chỉ đạo công tác liên kết, hợp tác đào tạo; kế hoạch phát triển của Nhà trường.
- Ký bằng tốt nghiệp cho HSSV.

Phụ trách các đơn vị:
- Trung tâm HTĐT; Trung tâm Giáo dục & Đào tạo, Phòng TCHC; Tài chính; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
- Trực tiếp sinh hoạt với Trung tâm Hợp tác đào tạo.
    
---------------------------------------------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNG/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DƯỢC
TS. PHẠM QUỐC TUẤN

Trách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác NCKH và Công nghệ; Quan hệ quốc tế; Bản tin khoa học; Website của trường; Công tác Quân sự cơ quan, Phòng cháy chữa cháy.
Giải quyết các công việc có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Website của trường; Bản tin khoa học, Quân sự cơ quan, Phòng cháy chữa cháy.

Phụ trách các đơn vị:
- Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Dược; Phòng Khoa học & Quốc tế; Trung tâm Thông tin -Thư viện.
- Trực tiếp sinh hoạt tại TT Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Dược.

  

------------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNGThS. PHAN THỊ MAI HƯƠNG

Trách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (TS. Phạm Quốc Tuấn) vắng mặt. 
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Mở ngành đào tạo; Chương trình đào tạo; Kế hoạch giảng dạy; Công tác tuyển sinh đào tạo; Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Đội ngũ giảng viên, Công tác quản lý HSSV.
- Giải quyết các công việc có liên quan tới cán bộ giảng viên và HSSV

Phụ trách các đơn vị: 
- Phòng Đào tạo; Phòng Công tác HSSV; TT Thí nghiệm, các Khoa, bộ môn.
- Trực tiếp sinh hoạt với phòng Đào tạo. 


-----------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. HÀ HƯƠNG LAN


Trách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt và ủy quyền bằng văn bản.
- Phụ trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, Công tác đoàn thể, Hội sinh viên.

Phụ trách các đơn vị:
- Phòng Khảo thí; Phòng Y tế; Phòng Điện thiết bị; Tổ Bảo vệ.
- Trực tiếp sinh hoạt với phòng Khảo thí.Tin khác