» Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Thứ Năm, 31/10/2013 02:57


HIỆU TRƯỞNG
ThS. HOÀNG ĐỨC LUẬNTrách nhiệm:
- Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường; Công tác Thi đua - Khen thưởng; trực tiếp chỉ đạo công tác liên kết, hợp tác đào tạo; kế hoạch phát triển của Nhà trường.
- Ký bằng tốt nghiệp cho HSSV.
Phụ trách các đơn vị:
- Trung tâm HTĐT; Trung tâm Giáo dục & Đào tạo, Phòng TCHC; Tài chính; Trung tâm thông tin thư viện.
- Trực tiếp sinh hoạt với Trung tâm Hợp tác đào tạo.
    
---------------------------------------------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. PHẠM QUỐC TUẤNTrách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác NCKH và Công nghệ; Quan hệ quốc tế; Mở mã ngành đào tạo; Chương trình đào tạo; Kế hoạch giảng dạy; Đội ngũ giáo viên; Website của trường.
- Giải quyết các công việc có liên quan đến cán bộ, giáo viên, giảng viên trong lĩnh vực chuyên môn.
Phụ trách các đơn vị:
- Phòng Giáo vụ, Phòng Khoa học & Quốc tế; Trung tâm Thí nghiệm; Trung tâm Ngoại ngữ tin học; Các Khoa trực thuộc.
- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Giáo vụ.
  

------------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. PHAN THỊ MAI HƯƠNGTrách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (TS. Phạm Quốc Tuấn) vắng mặt.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tuyển sinh đào tạo; Công tác quản lý HSSV; Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Công tác hội sinh viên.
- Giải quyết các công việc có liên quan tới HSSV.
Phụ trách các đơn vị: 
- Phòng Đào tạo; Phòng Công tác HSSV; Phòng Điện - Thiết bị, Trung tâm Tuyển sinh;
- Trực tiếp sinh hoạt với phòng Đào tạo.

-----------------------------------------------------

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. HÀ HƯƠNG LANTrách nhiệm:
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các công việc chung của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt và ủy quyền bằng văn bản.
- Phụ trách công tác khảo thí, công tác thanh tra, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
Phụ trách các đơn vị:
- Phòng Khảo thí; Phòng Thanh tra; Phòng Y tế; Tổ Bảo vệ.
- Trực tiếp sinh hoạt với phòng Khảo thí.
Tin khác